V. Évfolyam

  • Nyomtatás

Bevezetés a gyógyszerkutatásba

GYTK kurzuskód: GYTK 431
Tantárgy típusa: előadás
Tantárgy jellege: kötelezően választható
Kreditérték: 4 kredit
Heti kontaktóra szám: 3 óra
Évközi számonkérés formája: -
Értékelés/vizsgaforma: kollokvium
Mintatantervi helye: 9. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): Gyógyszerészi kémia 2 szigorlat (GYTK 233), Gyógyszerészi kémia 2 gyakorlat (GYTK 234)
Tantárgy felelőse: Prof. Dr. Fülöp Ferenc

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A bevezetés a gyógyszerkutatásba tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók ismereteit a kémiai gyógyszerkutatás irányába szélesítése. A tárgy bemutatja a felfedező gyógyszerkutatás lépéseit, a fejlesztés fázisait és a főbb humán vizsgálati szabályokat is.
Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája

Kötelező/ajánlott irodalom:
Coospace-re feltöltött előadás diaanyaga
Keserű György Miklós: A gyógyszerkutatás kémiája, Akadémiai kiadó, 2011.