I. Évfolyam

Kvalitatív kémiai analízis

 

Előadás:

GYTK kurzuskód: GYTK 091
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 3
Heti kontakt óra szám: 2
Évközi számonkérés formája: -
Értékelés/vizsgaforma: kollokvium
Mintatantervi helye: 2. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): általános kémia 1. előadás (GYTK 051), általános kémia 1. gyakorlat (GYTK052)
Tantárgy felelőse: Dr. Szatmári István

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A kvalitatív kémiai analízis oktatásának a célja, hogy a legfontosabb elemek, kémiai csoportok kimutatásának és elválasztásának alapmódszereit a hallgatókkal elsajátítassa, megtanítsa a laboratóriumi munka alapszabályait, egyszerű kémiai műveletek önálló elvégzését, a kémiai reakciók szabatos értelmezését és az analitikus gondolkodást. A tantárgy szorosan kapcsolódik az általános és szervetlen kémia, kvantitatív kémiai analízis, fizikai kémia, gyógyszerészi kémia és gyógyszeranalízis tantárgyak ismeretanyagához. A gyógyszerkönyvekben hivatalos gyógyszervegyületek minősítése, és a szennyezés-vizsgálatok kvalitatív kémiai reakciókon alapulnak.

 

Gyakorlat:

GYTK kurzuskód: GYTK 092
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 4
Heti kontaktóra szám: 5
Évközi számonkérés formája: 3 írásbeli demonstráció teljesítése
Értékelés/vizsgaforma: gyakorlati jegy
Mintatantervi helye: 2. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel: általános kémia 1 előadás (GYTK 051) és általános kémia 1 gyakorlat (GYTK 052)
Tantárgy felelőse: Prof. Dr. Forró Enikő
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Nonn Melinda, Dr. Ötvös Sándor, Dr. Szatmári István

A tárgy oktatásának célja a hallgatók laboratóriumi készségének fejlesztése, a laboratóriumi munka biztonságos végzésének elsajátítása és a kémiai gondolkodás alapjainak kialakítása. Minden hallgatónak el kell sajátítani a legfontosabb laboratóriumi műveleteket (fél-mikro méretben kémcső reakciók elvégzése, csapadékok célszerű leválasztása, szűrése, anyagok feltárása, hevítési és lángfestési próbák, stb.), és az elvégzett reakciók alapján meg kell tudniuk határozni a keresett ionokat, ill. vegyületeket. Az önálló laboratóriumi munkát és jegyzőkönyv vezetését mindenkitől megköveteljük.

 

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája
-gyakorlat tematikája
Kötelező/ajánlott irodalom:
Tankönyv: Barcza Lajos, A minőségi kémiai analízis alapjai, Medicina 1997.
Jegyzet: Martinek Tamás, Kvalitatív kémiai analízis, Szeged, 2007.