Szeretettel köszöntöm Önt a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet weboldalán!

Gyógyszertechnológia

A Gyógyszertechnológiai Tanszék feladata a hallgatók felkészítése a receptúrai és középüzemi gyógyszerkészítés során előforduló kérdések kezelésére. Elméleti és gyakorlati óráikon a hallgatók megismerkednek a gyógyszerkészítés során használt hatóanyagokkal, segédanyagokkal, előállítási és vizsgálati módszerekkel.

A gyógyszerészhallgatók négy félévig tanulják a tárgyat eközben kollokviumokon szigorlaton és végül az államvizsgán bizonyítják megszerzett tudásukat.

 A tanszéken megszerzett tudás feltétlenül szükséges minden gyógyszerész számára függetlenül attól ,hogy Gyógyszerész doktori diploma megszerzése után, a gyógyszerészet mely területén helyezkedik el.

A Gyógyszertechnológiai Tanszék feladata a hallgatók felkészítése a receptúrai és középüzemi gyógyszerkészítés során előforduló kérdések kezelésére. Elméleti és gyakorlati óráikon a hallgatók megismerkednek a gyógyszerkészítés során használt hatóanyagokkal, segédanyagokkal, előállítási és vizsgálati módszerekkel.

A gyógyszerészhallgatók négy félévig tanulják a tárgyat eközben kollokviumokon szigorlaton és végül az államvizsgán bizonyítják megszerzett tudásukat.

 A tanszéken megszerzett tudás feltétlenül szükséges minden gyógyszerész számára függetlenül attól ,hogy Gyógyszerész doktori diploma megszerzése után, a gyógyszerészet mely területén helyezkedik el.

A Gyógyszer-technológiai Intézet a Kar legrégebbi intézete és az általunk oktatott tárgy - a gyógyszer-technológia - a legfontosabb szakmai tárgyak egyike. A tárgy fontossága a gyógyszerészet alábbi területein nyilvánul meg:

 • A gyógyszerkészítő tevékenység egyaránt megjelenik és alapfeladat a közforgalmú gyógyszertárakban, intézeti (kórházi) gyógyszertárakban és a gyógyszeriparban,
 • A gyógyszerkészítés és az ezzel összefüggő képességek, készségek és magatartásformák alapozzák meg a gyógyszerészek helyes szakmai szemléletét, fejlesztik ki a legendás pontosságot, a közmondásos rendszeretetet és a betegek iránti empátiát.
 • E területen volt az elmúlt években a legnagyobb szakmai, tudományos, műszaki és szemléletbeli előrehaladás, paradigma váltás.
 • A gyógyítás folyamata, az eredményes terápia elképzelhetetlen hatékony és stabil gyógyszerkészítmények nélkül - az orvos soha nem a molekulával gyógyít, hanem a gyógyszerkészítménnyel! - tehát a gyógyszerész gyógyszerkészítő tevékenysége a korszerű gyógyító munkához nélkülözhetetlen.
 • A gyógyszer-technológiai fejlődése gyorsítani és katalizálni képes a többi gyógyszerészeti szaktudomány fejlődését. Erre az elmúlt években számos példa volt, elegendő csak a gyógyszervizsgálat egy új ágának, a gyógyszerforma vizsgálat kialakulására utalni.

A gyógyszer-technológia elméleti és gyakorlati oktatásának célját és részfeladatait az alábbiakban fogalmazzuk meg:

 • A hallgatónak megfelelő szemléletet kívánunk adni a kis- közép- és nagyüzemi gyógyszergyártást illetően.
 • Az előadásokon és a gyakorlatokon felvértezzük a hallgatókat korszerű, alapos és rendszerezett ismeretanyaggal a gyógyszertechnológiai-műszaki műveletekről, a gyógyszerformák szerkezetéről, tulajdonságairól és stabilitásáról, valamint a hatóanyagok biológiai hasznosulásnak mértékéről a különböző gyógyszerformákból.
 • Törekszünk arra, hogy a hallgatókban megfelelő anyagismeretet és gyakorlati készségeket alakítsunk ki a gyógyszerkészítés és a gyógyszerforma vizsgálat, valamint az összetett készítmények stabilizálásának területén.
 • Az előadásokon, gyakorlatokon, szemináriumokon a hallgatók megismerik a gyógyszerek gyártásának, ellenőrzésének és forgalmazásának jogi szabályozását és intézményrendszerét, kellő tájékozottságot követelünk meg a hazai és érvényes külföldi gyógyszerkönyvek ismeretében, hivatalos előírat gyűjteményekben.
 • Megismertetjük a hallgatókat a minőségbiztosítás hazai és nemzetközi követelmény-rendszerével.
 • Felkészítjük a hallgatóságot arra, hogy pontosan és helyesen olvassák és értelmezzék a magisztrális vényeket, hibátlanul készítsék el azokat, beleértve az inkompatibilis összetételek megoldásait is.

A fentiek alapján a hallgatók a tanulmányaik végén képesek lesznek egy adott hatóanyagból - a szükséges információk birtokában - olyan készítményt tervezni és formázni, amely megfelelő tulajdonságokkal és stabilitással rendelkezik, illetve a hatóanyagot olyan sebességgel adja le, hogy a kívánt terápiás vérszint elérhető legyen.

Gyógyszerfelügyelet

Az Intézet a 2002/2003. tanév első szemeszterében kezdte meg működését. 

A Gyógyszerfelügyeleti Intézet oktatói jelenleg összesen 10 tantárgy oktatását végzik. Ezek közül 4 főtárgy (Jogi alapismeretek, Közgazdaságtani alapismeretek, Gyógyszerészi etika, Gyógyszerügyi szakigazgatás), 2 kötelezően választható tárgy (Minőségbiztosítás, Gyógyszerészi pszichológia és kommunikáció), 4 szabadon választható tárgy (A kommunikáció alapjai, Kommunikáció a gyógyszerészi gyakorlatban, A szimbolikus matematikai logika alapjai, Vállalkozás-menedzsment gyógyszerészhallgatók számára) található magyar és angol nyelven. Valamint a Gyógyszerügyi szabályozás szabadon választható tantárgy, mely az SZTE bármely hallgatója számára hozzáférhető. Az intézet szakdolgozó hallgatói az alábbi téma területeken készíthetik dolgozataikat: beteg beszámolón alapuló egészségkimenet mérés (betegelégedettség mérés, betegadherencia) 

Az intézet részt vesz a szakgyógyszerész képzésben, ahol két szakirányban (Minőségbiztosítás és Gyógyszertár vezetés üzemeltetés) szervez kurzusokat. 

Az intézet megalakulását (2003) követően a minőségbiztosítás tudományterületén belül két témakörrel csatlakozott a Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszertechnológia programjához: 

(a) A különböző gyártási és egyéb folyamatok kritikus lépései, validálás és minoségbiztosítás kidolgozása; valamint  (b) A hatósági szabályozások eredményességének vizsgálata a gyógyszerügy területén címmel. A gyógyszertörzskönyvezés hatósági és a gyógyszertechnológiai kutatói tapasztalatok integrálásával kialakított ún. „regulatory pharmacy” tudományterület gondozása úttörő jellegű és hiánypótló kezdeményezés.

Az intézet 2004-től kezdődően részt vesz egyetemi szintű minőségbiztosítási rendszer építésével foglalkozó pályázatokban és egyéb, felsőoktatás minőségével kapcsolatos fejlesztő tevékenységekben.

2016. július 01-én a két intézet összeolvadásával megalakult a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet. 

Pin It